تحصیل در کانادا و شرایط ویزای دانشجویی کانادا
در این بخش اطلاعاتی در زمینه تحصیل کانادا ، شرایط ویزایدانشجویی تحصیلی کانادا ، دانشگاه کانادا ، سفارت کانادا خواهید خواند.
تحصیلات* پیش* دانشگاهی* کانادا
*برخلاف تحصیل در استرالیا یا تحصیل در مالزی یا تحصیل در کانادا، کودکان* از 3 تا 6 سالگی* در مهد کودک*ها و دوران* آمادگی، تحت*تعلیم* و تربیت* قرار می*گیرند. شروع* دوره* ابتدایی* (Elementary School) از 6 سالگی* است. در استان* کبک* کلاس* اول* تاششم*( (Grades1 to 6 و در استان*های*دیگر کلاس* اول* تا هفتم* (Grades 1 to 7) را دوره* ابتدایی* می*دانند.
دوره* دبیرستان*(Secondary School) چهار سال* است* . (Grades 8 to 12) نظام* تحصیلی* پیش* دانشگاهی* در این* کشور به* گونه*ای*است* که* تا قبل* از ورود به* دانشگاه* دانش*آموزان* حدود 12 سال* تحصیل* می*کنند.البته* در استان* اونتاریو برای* اخذ دیپلم* دبیرستان* باید 13 سال* درس* بخوانندو دانش*آموزان* شش سال* درس* به* نام*
دروس* علمی* اونتاریو (Ontario Academic Credits) OAC
را نیز در سال* سیزدهم* می*گذرانند.
تحصیلات* دانشگاهی* کانادا
**دانشگاه*های* کانادا در انتخاب* دانشجویان* اختیار کامل*دارند. شرط* ورود به* دانشگاه*ها بر اساس* معدل* نمرات* سال* آخر دانش*آموزان* دردبیرستان*هاست. شرایط* پذیرش* در دانشگاه*های* کانادا برای* دانشجویان* تمام* وقت*و نیمه* وقت* یکسان* است.در خصوص* پذیرش* دانشجو برای* تحصیلات* تکمیلی، دانشگاه*هابر اساس* ضوابط* خود اقدام* به* این* امر می*کنند. مراکز آموزش* عالی* در کانادامستقل* هستند و مدارک* دانشگاهی* را خودشان* صادر می*کنند. اکثر دانشگاه*ها درکانادا انگلیسی* زبان* هستند، ولی* هفت دانشگاه* فرانسوی* زبان* و دو دانشگاه* دوزبانه* نیز وجود دارد.
ادامه تحصیل در کانادا
**. 1دوره*های* هنری* و حرفه*ای* برای* مدارک*Certificate و Diploma از دوره*هایی*هستند که* پس* از یک* تا سه* سال* تحصیل* به* دلیل* شرط* ورود آسان*تر و نداشتن*معدل* بالا برای* ورود به* دانشگاه*ها در کالج*ها گذرانده* می*شود.
*: Bachelor . 2 شامل چهار سال* تحصیل* تمام* وقت* است؛ در بعضی* رشته*هامانند معماری* طول* این* دوره* به* پنج* سال* نیز می*رسد در استان* اونتاریو به*دلیل* طول* دوره* دبیرستان* که* 13 سال* است، دوره*های* سه* ساله* نیز وجود دارد .
Master . 3 برای ورود به* این* دوره* داشتن* مدرک*Bachelor با معدل* حداقل*B ضروری* است. در صورتی* که* دانشجو بخواهد دررشته*ای* غیر از رشته* قبلی*اش* ادامه* تحصیل* دهد، باید تعدادی* درس* اضافی*بگذراند. به* همین* دلیل* طول* دوره*های*Master از یک* و نیم* تا سه* سال* متغیر است. ضمناً* در این* دوره*دانشجو می*تواند درس* با(Dissertation) پژوهش* را مدنظر قرار دهد یا بیشتر به* درس* پرداخته* و در نهایت* یک* یا دوکار علمی* کوچک* را پشت* سر گذارد.
**: Ph.D . 4 برای ورود به* این* دوره* معدل* +B یا بالاتر در دوره*Master مورد نیاز است. علاوه* بر این* دانشجو باید توصیه*های* کتبی*استادان* قبلی* داشته* باشد که* توانایی* او را برای* پژوهش* نشان* دهد. برای*دوره*Ph.D.در کانادا دانشجو بایدحداقل* سال*های* تحصیلی* تمام* وقت، گذراندن* دروس* تعیین* شده، گذراندن* امتحان*جامع* (کتبی* یا شفاهی* یا هر دو( و نوشتن* و دفاع* شفاهی* از پایان* نامه* پژوهشی*را با موفقیت* بگذراند. طول* متوسط* دوره* دکترا در دانشگاه*های* کانادا چهار سال*است.
در موارد خاصی*امکان* اخذ مدرک* Ph.D. بدون* دریافت*Master و به* صورت* انتقال* از این*مرحله* و تنها با داشتن*Bachelor میسر است.

اگر قصد ادامهتحصیل در رشته پزشکی را دارید، نکته زیر را بخوانید:
همچنین اگر برایمهاجرت اقدام می کنید باید بدانید که با مدرک پزشکی ایران تا قبل از امتحان دادندر بخش پزشکی کانادا و دریافت CMQ نمی توانید مشغولبه کار شوید. اطلاعات در این مورد را اینجا بخوانید.International medical graduates
*نحوه* ارزشیابی*مدارک* تحصیلی* کانادا
***. 1مدارک*Certificate و Diploma و کلیه* مدارک* دانشگاهی* (آکادمیک) 2 یا 3 سال* تحصیل*معادل* حداقل* 60 واحد به* شرط* تحصیل* پیوسته* و همگن* که* منجر به* اخذ مدرک*Bachelor نمی*شود، بعد از دیپلم*دبیرستانی، "کاردانی" ارزشیابی* می*شود.
**.2 مدارک*Bachelor بعد از دیپلم* دبیرستان،"کارشناسی" ارزشیابی* می*شود.
.3 مدارک Master با شرط* داشتن* کارشناسی،"کارشناسی* ارشد" ارزشیابی* می*شود.
. 4مدارک*Ph.D. با شرط* داشتن* کارشناسی*ارشد، "دکترا" ارزشیابی* می*شود. **
برای اطلاع از نحوه انجامارزشیابی مدرک در کانادا کلیک کنید.