١- با يك اهم متر، ولتاژ خروجى ترانس را اندازه بگيريد. در صورت عدم نشان دادن ولتاژ در قطعه ترانس خراب است ٢-يك قطعه هم ولتاژ ترانس را به ترانس وصل نماييد اگر قطعه كار نكرد مطمئناً ترانس معيوب است ٣- اخرين روش اين است كه سريع يك سيم را به سوكت خروجى ترانس بزنيد و برداريد، اگر جرقه زد ترانس سالم است و اگر اتفاقى نيفتاد ترانس خراب است. توجه داشته باشيد كه برقرارى ارتباط بين سيم هاى منفى و مثبت يك ثانيه بيشتر نباشد. براى عملكرد بهتر بهتر و عمر بالاتر ترانس بايد از قطعات اورجينال و داراى گارانتى استفاده كنيد. http://tasfiyeiran.com/دستگاه تصفیه آب