در پرورش دام زنده و پرورش گوسفند تغذیه مناسب نقش بسزایی دارد، در صورتی که تغذیه دام مناسب باید میتوان دام با وزن مناسب و میزان شیردهی خود تولید نمود، به همین جهت هم تغذیه دام یکی از اصول اساسی در پرورش و رشد آنها محسوب میشود. همانطور که در مقالات قبلی گفتیم، برای پرورش و نگهداری گوسفند زنده نیاز است که نکات زیادی را رعایت کنیم، یکی از این نکات تغذیه آنها است. تغذیه مناسب ادام میتوانید در گوشت و شیر تولید آنها تاثیر داشته باشد و هم چنین توجه به این مسئله میتواند برای دامداران هم سود دهی خوبی داشته باشد. در صورت نیاز کسب اطلاعات بیشتر در مورد نحوه پرورش گوسفند و خرید گوسفند زنده در تهران با ما در مرکز ایران شیپ لایو تماس بگیرید. http://iransheeplive.com/پرورش دام سالم اهمیت بالایی در زندگی سالم مرد هم دارد به همین دلیل همه دولت های جهان از آن حمایت میکنند تا مردم بتوانند گوشت و لبنیات سالم در اختیار داشته باشند.