شرکت بازرگانی کیان، قیمت متیونین رو از همه بازرگانی های دیگه کمتر می ده و عرضه بدون واسطه دارن. به سراسر کشور هم خدا رو شکر ارسال دارن
http://www.kiyantrade.com/product/methionine/