برای اضافه کردن یک رنج آی پی در centos ابتدا وارد مسیر زیر شوید
کد:
/etc/sysconfig/network-scripts
یک فایل به اسم ifcfg-eth1-range0 ایجاد نمایید که به جای eth1 باید اینترفیس مورد نظر خود را قرار دهید
که محتویات این فایل باید به شرح ذیل باشد :
کد:
IPADDR_START=
IPADDR_END=
CLONENUM_START=
NETMASK=

مثال :

کد:
IPADDR_START=192.168.1.10
IPADDR_END=192.168.1.100
CLONENUM_START=0
NETMASK=255.255.255.0