قسمت آول

اموزش تبدیل + کد ها

بالا اوردن تم رو وردپس

یه پوشه درست کنید با نام
Amator
یه فایل style.css درست کنید
این کد را درش قرار دهید
[PHP]
/*
Theme Name: نام قالب
Version: ورژن قالب
Author: نام قالب ساز
Author URI: ادرس سایت قالب ساز
-*/
[/PHP]بعد تمام فایل قالبی که میخواید تبدیل کنید در اونجا بریزید
فرمت فایل index.html رو به index.php عوض کنید....!
بعد index.php رو باز کنید
تمام css ها و تصاویر و جاوا ها رو به شکل زیر لینک دهید..!


[PHP]<script type="text/javascript" src="js/main.js"></script>
[/PHP]
تبدیل به


[PHP]<script type="text/javascript" src="<?php bloginfo('template_url'); ?>/js/main.js"></script>[/PHP]
کنید...! تمام فایل های تصویری و جاوا و css
قالب رو روی وردپرس خود نصب کنید اگر تمام مراحل رو بخوبی انجام داده باشید قالب بدونه مشکل بالا میاد

قسمت اول کد ها

این کد رو


[PHP]<title>Name Site</title>
[/PHP]
با


[PHP]<title><?php if (is_home () ) { bloginfo('name'); } elseif ( is_category() ) { single_cat_title(); echo ' - ' ; bloginfo('name'); }
elseif (is_single() ) { single_post_title(); }
elseif (is_page() ) { bloginfo('name'); echo ': '; single_post_title(); }
else { wp_title('',true); } ?></title>[/PHP]
جای گزین کنید
---
لینک صفحه اصلی رو


[PHP] <a title="" href="index.html">صفحه اصلی</a>
[/PHP]

با


[PHP]<a title="" href="<?php echo get_option('home'); ?>">صفحه اصلی</a>[/PHP]
جای گزین کنید
---
قسمت هایی که نام سایت رو


[PHP]<a title="" href="index.html">نام سایت</a>
[/PHP]
با


[PHP]<a title="" href="<?php echo get_option('home'); ?>"><?php bloginfo('name'); ?></a>[/PHP]
این جای گزین کنید
---
گذاشتن نام سایت در قالب
کد


[PHP]<?php bloginfo('name'); ?>[/PHP]
---
کد نمایش برگه ها در سایت


[PHP]<?php wp_list_pages('title_li='); ?>[/PHP]
---
کد اخرین مطالب سایت


[PHP]<?php
global $post;
$myposts = get_posts('numberposts=50');
foreach($myposts as $post) :
setup_postdata($post);
?>
<li>
<a href="<?php the_permalink(); ?>"><span>» <?php the_title(); ?></span></a></li>
<?php endforeach; ?>[/PHP]
---
کد نمایش مطالب تصادفی


[PHP]<?php
$posts = get_posts('orderby=rand&numberposts=50');
foreach($posts as $post) :
setup_postdata($post);
?>
<li>
<a href="<?php the_permalink(); ?>"><span>» <?php the_title(); ?></span></a></li>
<?php endforeach; ?>[/PHP]
---
کد نمایش منو در قالب


[PHP]<?php wp_list_cats('sort_column=name'); ?>[/PHP]
---
کد ایجاد زمینه دل خواه در قالب


[PHP]<?php $download = get_post_meta($post->ID, 'download', true); ?>
<?php $size = get_post_meta($post->ID, 'size', true); ?>
<?php $password = get_post_meta($post->ID, 'password', true); ?>
<?php $source = get_post_meta($post->ID, 'source', true); ?>

دانلود : <?php echo $download; ?>
حجم : <?php echo $size; ?>
رمز : <?php echo $password; ?>
منبع : <?php echo $source; ?>[/PHP]
---
کد بروز شدن اتوماتیک سال کپی رایت


[PHP]<?php echo date('Y'); ?>[/PHP]
---
کد تاریخ در سایت


[PHP]<?php the_time('l, j F , Y') ?>[/PHP]
---
کد نمایش ارشیو ماهانه


[PHP]<?php wp_get_jarchives(“type=monthly”); ?>[/PHP]
---
کد نمایش پیوندها


[PHP]<?php get_links_list(); ?>[/PHP]
---
کد تگ های وردپرس


[PHP]<?php the_tags(); ?>[/PHP]
---
کد نمایش پست های یک دسته جدا


[PHP]<?php query_posts('cat=1&showposts=12'); ?><?php while (have_posts()) : the_post(); ?><a href="<?php the_permalink() ?>" rel="bookmark" class="Text"><?php the_title(); ?></a><br><?php endwhile; ?>[/PHP]
---

اموزش ایجاد حلقه برای نمایش پست

کاربرد در
page.php
single.php
index.php

کد شروع حلقه[PHP]<?php if (have_posts()) : while (have_posts()) : the_post(); ?>[/PHP]
کد نمایش مطالب[PHP]<?php the_content(__('','dnld')); ?>[/PHP]
کد پایان[PHP]<?php endwhile; ?>
<?php endif; ?>[/PHP]
حلقه رو به شکل زیر در پست ها ایجاد کنید


[PHP]<?php if (have_posts()) : while (have_posts()) : the_post(); ?>
<div class="base shortstory">
<h1 class="shd"><small></small><a href="<?php the_permalink() ?>" rel="bookmark" title="<?php if(function_exists('the_views')) { the_views(); } ?>">
<?php the_title(); ?></a></h1>
<div class="shdinf">
<div class="shdinf">
<div class="isicons"></div>

<span class="rcol">دسته*بندی: <?php the_category(__(', ','kubrick')) ?>
</span>
<span class="date"><b><?php the_time('l , j / n / Y') ?></b></span>
<span class="lcol">نویسنده: <?php the_author_nickname(); ?></span>
</div></div>
<div class="maincont">
<div class="post-wrote">
<?php the_content(__('','dnld')); ?>
</div>
<div class="clr"></div>
</div>
<div class="bmore"><div class="bmore">
<div class="ratebox"><center>
<?php if(function_exists('the_ratings')) { the_ratings(); } ?>
</center></div>
<span class="argmore"><a href="<?php the_permalink() ?>"><b>ادامه مطلب</b></a></span>
<span class="lcol"><?php include (TEMPLATEPATH . '/sidebar/icon.php'); ?></span>
</div></div>
<div class="berrors">
<?php the_tags(__('برچسب ها
: ','kubrick'), ', ', '<br />'); ?>
</div>
</div>
<?php endwhile; ?>
<?php endif; ?>[/PHP]کد های حقله مطالب

برچسب های مطلب


[PHP]<?php the_tags(__('برچسب ها : ','kubrick'), ', ', '<br />'); ?>[/PHP]
ادامه مطلب


[PHP]<a href="<?php the_permalink() ?>">ادامه مطلب</a>[/PHP]
نام نویسنده


[PHP]نویسنده: <?php the_author_nickname(); ?>[/PHP]
تاریخ ارسال پست


[PHP]<?php the_time('l , j / n / Y') ?>[/PHP]
دسته های مطلب


[PHP]دسته*بندی: <?php the_category(__(', ','kubrick')) ?>[/PHP]
نام مطالب همراه با لینک ورود به مطلب


[PHP]<a href="<?php the_permalink() ?>" rel="bookmark" title="<?php if(function_exists('the_views')) { the_views(); } ?>">
<?php the_title(); ?></a>[/PHP]
دیگاهای مطلب


[PHP]<?php comments_popup_link('بدون دیدگاه', 'يك دیدگاه', '% دیدگاه'); ?>[/PHP]
کد بازدید های مطلب


[PHP]<?php if(function_exists('the_views')) { the_views(); } ?>[/PHP]
کد ارسال نظار در single بکار میرود


[PHP]<?php comments_template(); ?>[/PHP]