به دلیل مسائل امنیتی بر روی سرورها Display error یا گزارش خطا در تنظیمات php غیرفعال می باشد. با توجه به نیاز ،برنامه نویسان و توسعه دهندگان می توانند برای مشاهده خطاهای برنامه های Php خود با وارد کردن هر یک از کدهای زیر در ابتدای برنامه خود، بتوانند انواع مختلف خطاهای برنامه را مشاهده و برای رفع مشکل اقدام کنند.
توجه : بهتر است کد مربوطه را در ابتدای فایل php بعد از تگ شروع قرار دهید.

جهت غیرفعال کردن نمایش تمام انواع خطا:
[PHP];(error_reporting(0[/PHP]
برای نمایش خطاها ، هشدارها ، پردازش ها و توجهات:
[PHP];(error_reporting(E_ERROR | E_WARNING | E_PARSE | E_NOTICE[/PHP]
برای نمایش تمامی خطاها به جزء توجهات:
[PHP];(error_reporting(E_ALL ^ E_NOTICE[/PHP]
جهت نمایش تمامی ارورها:
[PHP];(error_reporting(E_ALL[/PHP]
و برای گزارش کردن تمامی خطاهای php
[PHP];(error_reporting(-1[/PHP]