تنها تفاوت Addon نسبت به Park در اختصاص صفحات وبسایت به آن هاست. به این صورت که، وقتی دامنه ای را Park می کنیم، در واقع صفحه ی اصلی وبسایت را به آن اختصاص می دهیم و با وارد کردن آن در مرورگر، صفحه اصلی سایت بارگذاری می گردد و طبق روند معمول می توانیم از آن جا به سایر نقاط سایت دسترسی داشته باشیم. اما Addon این قابلیت را دارد که برای آن لینک مشخصی ارائه دهیم. یعنی در هنگام تعریف آن بتوانیم لینکی را به آن ارائه دهیم که وقتی آن را در مرورگر وارد می کنیم، آن لینک خاص که در هاست وجود دارد، بارگذاری گردد.