1- ابتدا به آدرس زیر مراجعه کنید
[url]www.yourdomain.com:2082[/url] شما می بایست به جای YOUR-DOMAIN.com آدرس دامنه خود را وارد کنید
2- به بخش Domains مراجعه کنید سپس بر روی Advanced DNS Zone Editor کلیک کنید.
advanced_dns1.jpg
3- در صفحه باز شده در بخش Add an A Record به تریتیب زیر جاهای خالی را پر کنید
Name: نام زیر دامنه را در این کادر بنویسید.
TTL : بر روی 14400 قرار دهید
Type: روی A قرار دهید
Address : در این کادر IP جایی که زیر دامنه باید به آن متصل شود را بنویسید.
روی دکمه Add Record کلیک کنید.
advanced_dns2.png

———————————————— -
در صورتی که مایل به ساخت CNAME Record هستتید
در صفحه باز شده در بخش Add an A Record به تریتیب زیر جاهای خالی را پر کنید
Name: نام زیر دامنه را در این کادر بنویسید.
TTL : بر روی 14400 قرار دهید
Type: روی A قرار دهید
CNAME : در این کادر آدرس جایی که زیر دامنه باید به آن متصل شود را بنویسید.

advanced_dns3.png

روی دکمه Add Record کلیک کنید.
———————————————— ————————–
در صورتی که مایل به ساخت TXT Record هستتید
در صفحه باز شده در بخش Add an A Record به تریتیب زیر جاهای خالی را پر کنید
Name: نام زیر دامنه را در این کادر بنویسید.
TTL : بر روی 14400 قرار دهید
Type: روی A قرار دهید
TXT Data: : در این کادر اطلاعات لازم برای سیستم تصدیق ایمیل SPF را بنویسید.
روی دکمه Add Record کلیک کنید.

download.png4.png

در قسمت ip می بایست ip سرور سایت خود را وارد نمایید