باوجود تعداد زیاد مجلات علمی، تصمیمگیری در مورد اینکه مقالهتان را در کدامیک از ژورنالها سابمیت و منتشر کنید، کار آسانی نیست. چاپ مقاله به موضوعی گیج کننده و گاهی اوقات به نظر میرسد گزینهها بیپایان هستند. در این مطلب، ۶ گام ساده که پژوهشگران و نویسندگان مقالات میتوانند بهمنظور انتخاب مجله مناسب برای سابمیت و چاپ مقاله شان اتخاذ کنند، معرفی خواهد شد.چاپ مقاله تضمینی6 گام انتخاب مجله مناسب برای چاپ مقاله چیست؟گام اول) ارزیابی مجله برای چاپ مقالهآنچه را که در مجله برای کار خاصی که میخواهید منتشر کنید، برای شما مهمتر است را ارزیابی کنید. بدین منظور، این موارد را در نظر بگیرید:فاکتورهایی مانند شاخصهای مجله از قبیل ضریب تأثیر (IF) و …آیا شما به دنبال مخاطبان گسترده هستید یا مخاطبان محدود و خاصگام دوم) بررسی سایت های ناشرانبه کتابخانهها مراجعه کنید یا وبسایتهای ناشران را بر اساس حوزه موضوعی مرور کنید تا مطمئن شوید که از طیف وسیع مجلات موجود درزمینهٔ کاریتان آگاه هستید.گام سوم) انتخاب مجله مناسب برای چاپ مقالهمجلات و ژورنالهایی را که مطالعه کردهاید بهطور دقیق زیر نظر بگیرید؛ کدامیک از آنها برای انتشار مقاله شما مناسب میباشند؟گام چهارم) مشورت با اساتیدبا استاد راهنما، استاد مشاور یا دوستان و همکارانتان برای دریافت پیشنهادات آنها مشورت کنید.گام پنجم) اهداف و چشم اندازهنگامیکه فهرستی از ژورنالهای ممکن و مناسب را تهیه کردید، صفحه «اهداف و چشمانداز» هر مجله را حتی اگر با آن ژورنالها آشنا هستید، بررسی کنید. صفحه «اهداف و چشمانداز» ژورنال توسط ویراستار نوشته میشود. این صفحه توصیف رسمی از نوع مطالب و مقالات منتشرشده در مجله است. این صفحه غالباً شامل اطلاعاتی در مورد موضوعات تحت پوشش مجله، فرآیند داوری مقالات و گزینهها و سیاستهای دسترسی به آن مجله است.چاپ مقاله jcrگام ششم) مطالعه راهنمای نویسندگانهمانطور که انتخابها و گزینههای خود را محدود میکنید، بخش «راهنمای نویسندگان» هر ژورنال را مطالعه نمایید. این قسمت، اطلاعاتی در مورد چگونگی سابمیت مقاله در آن مجله، قالب و ساختار نگارش مقاله، نحوه رفرنس دهی و استناد به منابع در مقاله، هزینه انتشار مقاله و دیگر آموزشهای خاص را در برمیگیرد.