خرمای کبکاب از مهم ترین و باارزش ترین و فراوان ترین نوع خرما در کشور است و تولید بسیاری دارد.خرما پس از طی کردن مراحل رشد در نهایت به رنگ های قهوه ای تیره قرمز تیره تبدیل می شود . رطوبت نهایی این خرما کمتر از ۱۹% میباشد شکل نهایی این این خرما به صورت تخم مرغی یابیضی میباشد از انواع خرماهای نرم محسوب می*شود.[URL="http://www.crystaldate.ir/%D8%AE%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A8%DA%A9%D8%A7%D8%A8/"]خرمای کبکاب کریستال[/URL] از بهترین نوع خرماهای صادراتی در بسته بندی های جذاب و برطبق اصول و ضوابط وزارت بهداشت واستانداردهای روز می باشد.بیشترین مصرف خرمای کبکاب درایران به صورت فشرده می باشد ولی خرمای صادراتی کبکاب باید به صورت خشک تر و روغن خورده میباشدکه در کارتون ها 10کیلویی بسته میشود بیشترین مقصد صادراتی خرمای کبکاب درایران به فدراسیون روسیه ازجمله:ازبکستان.قرقیزستان و....می باشد خرمای کبکاب بیشترین میزان تولید خرمای استان بوشهر میباشد و حدود75%از تولید خرمای [URL="http://www.hamshahrionline.ir/photo/24950/%D8%A2%D8%B4%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%B1"]استان بوشهر[/URL] راشامل میشود میزان تولید خرمای کبکاب درایران نزدیک به 250هزار تن در سال می باشد که 10%آن به خارج صادر میشود .