اگر به دنبال بهترین روش برای جذاب کردن جداول خود هنگام حرکت ماوس روی آنها هستید، استفاده از کد زیر می تواند نتیجه خوبی برای شما دربر داشته باشد:
این کد را می توانید داخل تگ <TD> یا < TR> در تگهای مربوط به جداول خود قرار دهید:


[HTML]<table>

<tr onmouseover="this.style.background='#f1f1f1';" onmouseout="this.style.background='#cfcfcf';">

<td > this is table cell </td><td> this is another </td></tr>
</table>[/HTML]


بااستفاده از این کد رنگ زمینه جدول شما هنگام حرکت ماوس تغییر خواهد کرد و پس از دورشدن ماوس از روی جدول، رنگ آن دوباره به حالت اولیه باز می گردد.