در صفحه مدیریت سایت از منوی سمت راست برروی گزینه (نوشته ها) کلیک میکنیم تا صفحه زیر نمایان شود.

wordpress1.png


در این صفحه تمام پست هایی که تا بحال ایجاد کرده اید مشاهده میکنید.
برای ویرایش و حذف هر پست،موس خودرا برروی آن برده تا گزینه های مورد نظر در زیر نام پست نمایش داده شود.
-ویرایش یا ویرایش سریع : با انتخاب یکی از این دو مورد میتوانید پست انتخاب شده را ویرایش کنید.
-زباله دان : با انتخاب این گزینه پست انتخاب شده را حذف میکنید.
-نمایش : با این گزینه میتوانید یک پیش نمایش از پست مورد نظر را مشاهده کنید.
wordpress2.png