برای نصب Zend و IonCube در دایرکت ادمین کافی است دستورهای زیر را اجر نمایید:

کد:
cd /usr/local/directadmin/custombuild
./build set zend yes
./build set ioncube yes
./build zend
./build ioncube