جهت فعال کردن suPHP بر روي دايرکت ادمين ابتدا وارد SSH سرور مجازي يا اختصاصي خود شويد و دستورات زير را به ترتيب اجرا کنيد:


کد:
cd /usr/local/directadmin/custombuild/
./build clean
./build update
./build set php5_cgi yes
./build set php5_cli no
./build all d
./build rewrite_confs
حال شما suPHP را نصب کرديد. سپس دستورات زير را اجرا نماييد تا نصب تکميل گردد:


کد:
./build roundcube
./build squirrelmail
./build phpmyadmin
پس از اينکه کار انجام شد فراموش نکنيد فايل و پوشه هايي که تغيير پرميشن داديد به حالت قبل برگردانيد.