در تاپیک قبل روش نصب آن بر روی سرور آموزش داده شد.
برای استفاده از اسکنر آن بر روی سرور باید حتما از دستورات ssh و دسترسی root استفاده شود.
حال با استفاده از مشخصات روت سرور وارد ssh سرور شوید.
دستور اصلی برای اسکن ویروس به صورت زیر است :
Clamscan
حال به توضیح فانکشن های مهم تر آن میپردازیم:
-r : نمایش تمامی فایل های در حال اسکن
-i : فقط نمایش فایل های آلوده
--log : یک فایل لوگ از اسکن در حال انجام میسازد
--move : تمام فایل های آلوده را به مکانی دیگر انتقال میدهد
--remove : تمام فایل های آلوده را پاک میکند
برای اسکن کردن کلی سرور خود و انتقال فایل های آلوده به /home/infected و ساخت یک فایل لوگ به نام scan.log در home از دستور زیر استفاده کنید:
[PHP]Clamscan / -ir --log=/home/scan.log --move=/home/infected
[/PHP]
با دستور زیر اسکن می کند و ویروس ها رو پاک می کند
[PHP]cd /home
freshclam
clamscan -i -r --remove


[/PHP]