پوشه temp در سرورهای cpanel خیلی زود پر می شوند
برای خالی کردن این پوشه بهتر است از دستورات زیر استفاده شود تا فقط فایل های اضافی پاک شوند و مشکلی برای سرور ایجاد نشود.
در ssh دستورات زیر را وارد کنید
کد:
find /tmp -type f -mtime +7 | xargs rm -f
find /tmp -user 'root' -group 'root' -type f | xargs rm -f